اصولگرای اصلاح طلب

مقام معظم رهبری: بنده معتقد به اصولگراى اصلاح طلبم؛ اصول متین و متقنى که از مبانى معرفتى اسلام برخاسته، با اصلاح روش ها به صورت روزبه روز و نوبه نو.

خرداد 92
6 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 90
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
مهر 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
اسفند 84
1 پست